Barn och föräldrars delaktighet i läkemedelsuppföljning inom BUP

Hur upplever barn och unga inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) möjligheten att vara delaktiga i uppföljningen av den egna läkemedelsbehandlingen? Det vill Susanne Olofsdotter som jobbar inom BUP i Västmanland och hennes forskargrupp ta reda på. Målet är bättre läkemedelsuppföljningar utifrån evidensbaserade, nationella riktlinjer.

När barn och unga som besöker barn- och ungdomspsykiatrin får läkemedel som del av en behandling, behöver det följas upp. Kunskapen om deras delaktighet i den egna läkemedelsuppföljningen är dock väldigt begränsad. Det vill Susanne Olofsdotter och hennes medforskare ändra på.

Forskarna har intervjuat sjuksköterskor i fokusgrupper om hur en läkemedelsuppföljning går till hos sjuksköterskan på BUP.

– Vi har frågat vilka riktlinjer sjuksköterskorna har att hålla sig till och hur de arbetar för att främja delaktighet hos barn och föräldrar. Vi har även intervjuat föräldrar om hur de upplever delaktigheten för sig själva och sitt barn och vad de tycker om läkemedelsuppföljningen, berättar Susanne Olofsdotter.

Fler studier väntar

Framöver ska också barnen och ungdomarna intervjuas. Dessutom ska patientgruppen beskrivas med hjälp av registerdata, utifrån ålder, kön, diagnos och typ av läkemedel. Inga resultat är ännu färdiga men en sak är redan tydlig: barn- och ungdomspsykiatrisk vård är komplex.

– Vi ser att de sjuksköterskor som arbetar med läkemedelsuppföljningar försöker hitta olika lösningar utifrån lokal, individuell och aktuell situation, säger Susanne.

Hon konstaterar att projektet kommer att ge ökad kunskap om läkemedelsbehandling, uppföljning och om hur barn och föräldrar kan göras delaktiga i den processen. Förhoppningen är att utveckla evidensbaserade arbetssätt inom BUP för att säkerställa barnets bästa samt en säker och jämlik hälsa och vård.

Bättre läkemedelsuppföljningar över hela landet

Susanne poängterar att forskning med barn och unga kräver extra eftertanke, då det är en utsatt patientgrupp.

Hur läkemedelsuppföljningar genomförs kan skilja sig mellan olika verksamheter, landsdelar och sjukhus. Därför är det viktigt att forskargruppen består av personer med olika bakgrund, olika professioner och olika erfarenheter från flera regioner.

– Att samverka över regiongränserna gör att resultatet kommer representera en större del av Sveriges barn- och ungdomspsykiatriska öppenvård, än om forskningen utgått från endast en region. Det är positivt utifrån att evidensen kan ligga till grund för bättre läkemedelsuppföljningar på BUP över hela landet, understryker Susanne.

Läs mer om hur forskningsrådet stärker den kliniska forskningen

Det blir många digitala avstämningar när forskare samverkar i en stor sjukvårdsregion.

Medverkande i projektet

Huvudsökande Susanne Olofsdotter, medicine doktor, adjungerad lektor, specialist och psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin, Region Västmanland
Johan Isaksson, docent, adjungerad lektor och psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
Kent Nilsson, professor i psykiatrisk forskning, Region Västmanland
Sonia Rönning, doktorand, specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård, Region Västmanland
Maria Harder, docent, sjuksköterska och universitetslektor inom vårdvetenskap, Mälardalens universitet
Rose-Marie Johansson-Pajala, filosofie doktor, sjuksköterska och universitetslektor inom vårdvetenskap, Mälardalens universitet

Fakta

Forskargruppens medlemmar har deltagit i rekrytering och datainsamling kopplat till regiontillhörighet. Datainsamling via fokusgruppsintervjuer har genomförts i Västmanland, Uppsala län och Dalarna. Sammanlagt har nio olika BUP-mottagningar deltagit. Analyser pågår.

Det regionala forskningsrådet för Sjukvårdsregion Mellansverige (RFR) är det här forskningssamarbetets huvudfinansiär.

Logga in