Funktionshinder

Arbetsgrupper

Särskilda arbetsgrupper finns för de olika specialiteterna inom funktionshinderområdet:
• Habilitering
• Hjälpmedelsverksamhet
• Hörselre-/habilitering
• Synre-/habilitering
• Teckenspråk-/skrivtolkning

I arbetsgrupperna sitter ansvarig chef över respektive område och arbetsgruppen kan välja att knyta till sig de utvecklingsfunktioner som de själva rår över. Arbetsgrupperna träffas ca två gånger per termin. Mötena bekostar varje verksamhet för sig. Mötesanteckningar skickas till ordförandeför samordningsgruppen.

Uppdrag för arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna arbetar i enlighet medfastställd verksamhetsplan inom respektive område. I ansvaret ligger, förutom chefsamverkan, att vid behov tillsätta särskilda och tidsbestämda arbets- och utvecklingsgrupper för att bearbeta aktuella frågeställningar. I ansvaret ligger att följa upp det regionala samarbetet samt varje år skriva en kort årsrapport. Då görs  en plan föraktiviteter inför kommande år. Årsrapport och förslag tillplan skickas till samordningsgruppens ordförande i december så att en gemensam rapport för specialitetsrådet kan sammanställas.

Arbetsgruppernas uppgift är
• kunskaps- och erfarenhetsutbyte
• ansvara för gemensamma utbildnings- och implementeringsaktiviteter, till exempel
◦ dialogseminarier
◦ gemensamma utbildningar
• ansvara för genomförande av Samverkansnämndens beslut som rör ansvarsområdet
• följa kompetensförsörjningsläget inom områdets yrkesgrupper
• samverka med andra inriktningar inom specialitetsrådets område.
• identifiera lämpliga forsknings- och utvecklingsområden att samverka kring

Det utvecklingsstöd som arbetsgrupperna behöver formerar de själva utifrån behov och egna resurser.

Arbetsgrupperna

Består av verksamhetschefer, avdelningschefer eller motsvarande

Arbetsgrupp habilitering - Ingrid Meissner, Region Uppsala, ordförande
Arbetsgrupp hjälpmedelsverksamhet - Roger Almén, Region Värmland, ordförande
Arbetsgrupp Hörselre-/habilitering - Agneta Nilsson Palm, Region Uppsala, ordförande
Arbetsgrupp Synre-/habilitering -  Eva Nielsen, Region Örebro, ordförande
Arbetsgrupp Teckenspråk-/skrivtolkning -  Magnus Sjögren, Region Örebro ordförande

Login