Sjukvårdsregionala arbetsgrupper

I de fall som det finns en sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG), kan du hitta information om den under respektive sjukvårdsregionalt programområdet (RPO).

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional arbetsgrupp

Syfte med en sjukvårdsregional arbetsgrupp är att vara expertgrupp till ett programområde för ett specificerat ämnesområde och bistå programområdet med kunskap och förslag på eventuella förbättringsåtgärder inom sjukvårdsregionen. En arbetsgrupp kan vara tillfällig eller permanent. Samverkansnämndens ledningsgrupp beslutar om arbetsgruppen kan vara permanent.

Uppdraget kan exempelvis innefatta:

1. Fördjupad analys av aktuellt område.
2. Identifiera oönskade variationer/bristande kvalitet inom sjukvårdsregionen och ge förslag på förbättringsåtgärder.
3. Stödja och vid behov samordna aktiviteter för förbättringar.

Samarbete

Samarbete sker med andra grupper inom kunskapsstyrningssystemet, när behov uppstår.

Sammansättning ledamöter

Varje region bör som princip ha en ledamot i arbetsgruppen och sammansättningen ska innehålla relevanta professioner/experter som representer hela vårdkedjan. Representant från kommunerna utses av respektive län med hjälp av regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket). Sammansättningen i arbetsgruppen bestäms av programområdet. Ordförande utses av arbetsgruppen. Samarbete med patient/närståendeföreningar ska övervägas.

Kostnader

Respektive region/kommun ansvarar för sin ledamots kostnader för medverkan i arbetsgruppen.

Rapportering

Vid arbetsgruppens sammanträden ska minnesanteckningar föras och delges aktuellt sjukvårdsregionalt programområde. Även uppföljning av arbetsgruppens arbete görs av det aktuella programområdet.

Login