Regionalt biobankscentrum

Regionalt biobankscentrum Mellansverige är en gemensam resurs för regionerna i sjukvårdsregionen.

Ett biobankscentrum finns i varje sjukvårdsregion i Sverige. De samordnar och effektiviserar arbetet med biobanksprover för vårdgivare, universitet och industri. De underlättar också arbetet med de krav biobankslagen ställer på hälso- och sjukvården kring information, samtycke, kvalitetssäkring och forskning. På nationell nivå samarbetar samtliga via Biobank Sverige.
Biobank Sverige

Information om biobankslagen finns för allmänheten på 1177.se.
Biobankslagen, 1177.se

Regionalt biobankscentrum:

• arbetar med frågor som berörs av biobankslagen, vilken reglerar hur prov från människa får sparas och användas för vård och behandling, kvalitetssäkring, utvecklingsarbete, utbildning och medicinsk forskning

• granskar, handlägger och godkänner ansökning om ändring av tidigare godkänt biobanksavtal enligt multicenterprincipen

• är ett regionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till respektive regions biobanksorganisation i frågor som berörs av biobankslagen

• är ett stöd i uppbyggande och införande av regionernas gemensamma spårbarhetsregister över bevarade prov, kallat Svenska biobanksregistret (SBR)

• arbetar för att underlätta tillgång till prov för de tillåtna ändamålen, samt arbetar för en sjukvårdsregional infrastruktur för forskning

• har ett regionalt biobanksråd med representanter från sjukvårdsregionens regioner och RBC:s ledning, vilka samråder kring planering och styrning.

Login