Nationella samarbeten

Sjukvårdsregionen medverkar i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Styrgrupp för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, SKS  
Sjukvårdsregional representant:
Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg

Huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst
Sjukvårdsregional representant:
Monica Johansson, Region Sörmland

Samverkansgrupp läkemedel och medicintekniska produkter
Sjukvårdsregional representant:
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län

Kommittén för klinisk behandlingsforskning
Sjukvårdsregional representant:
Petri Olivius, FoU-chef, Region Sörmland

Nationella screeningrådet
Sjukvårdsregional representant:
Kenneth Östberg (S) Region Västmanland

Länkar

Login