Råd

Råden träffas två gånger per år. Ordföranden rapporterar till Verksamhetschefsgrupper för laboratoriemedicin (RLS) en gång per år.

Ledamöterna skall vara en linjechef och en medicinskt ansvarig, två representanter från varje region. Dessa tar fram samverkansvinster och rekommendationer. Träffas på regionmöten och enskilda råd minst två gånger per år.

Råd för KITM - Ordförande Mohammad Abedi, Örebro

Råd för Klinisk Kemi och Farmakologo - Ordförande Peter Ridefelt, Uppsala  

Råd för Mikrobiologi - Johan Lindh, Uppsala

Regionalt råd klinisk mikrobiologi
Inom det regionala samarbetet så möts minst en gång per år en grupp bestående av representanter från samtliga kliniskt mikrobiologiska laboratorier i regionen. Vanligen är det verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga läkare och enhetschefer som möts. Däremellan sker fortlöpande kommunikation mellan laboratorierna men i mindre utsträckning så diskuteras ämnen inom hela gruppen. De viktigaste frågorna som diskuterats de senaste två åren då Örebro haft ordförandeskapet har varit:
1) Vidareutbildning för BMA och Specialistläkare
2) Regional ST-läkar-utbildning som pågått sedan 2016.
3) Bemanningsproblem, introduktion och bibehållande av nya medarbetare
4) Ev. utökat samarbete inom metoder och svarssätt för att skapa mindre sårbarhet i systemet och större möjlighet till att hjälpa varandra.
5) Ev. utökat samarbete kring mikrobiologisk typning för mer effektivt smittskydd
6) Avstämning hur olika laboratorier utför viss diagnostik.

Råd för Klinisk genetik – Ordförande Rita Borgmästars, Uppsala, och Åsa Bergström, Örebro

Råd för Patologi - Ordförande, Åsa Bergström, Örebro

Logga in