Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och styr samverkansnämndens operativa organisering och bereder ärenden till samverkansnämndens möten.

Ledningsgruppen ansvarar för systematisk utveckling av verksamheten och för att tjänstemannaorganisationen är ändamålsenlig. Gruppen fastställer uppdrag för arbetsgrupper kopplade till ledningsgruppen och ska se till att kansliet har de resurser och kompetensprofiler som behövs.

Ledningsgruppen företräder sjukvårdsregionen i nationella sammanhang och säkerställer en god samverkan med kommunerna. Ordförande deltar i sammanträden med samverkansnämndens arbetsutskott. Gruppen är underställd sjukvårdsregionens regiondirektörsgrupp.

Ärenden till ledningsgruppen inkommer via den administrativa chefen för samverkansnämndens kansli.

Uppdragsbeskrivning ledningsgrupp

Representanter

Mikael Köhler, Region Uppsala, ordförande
Lars Almroth, Region Västmanland
Martin Andersson, Region Gävleborg,  
Jonas Claesson, Region Örebro län
Magnus Johansson, Region Sörmland
Åsa Dedering, Region Dalarna
Lena Gjevert, Region Värmland

Login